Niniejszy regulamin został opracowany ze względu na należyte zachowanie i bezpieczeństwo w czasie trwania imprezy masowej i zawiera on warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

 1. Czas trwania imprezy
  • wejście dla publiczności od godz. 18.30
  • planowane zakończenie imprezy ok. godz. 22.30
 2. Impreza ma charakter ogólnodostępny, niebiletowany, jest imprezą artystyczno- rozrywkową, masową.
 3. Osoby uczestniczące w imprezie są zobowiązane zachować się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać: postanowień regulaminu imprezy. Osoby pod wpływem alkoholu i środków psychotropowych nie będą wpuszczone na teren imprezy.
 4. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych. W/w Służby posiadają stosowne identyfikatory.
 5. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą pozostać drożne (umożliwiające swobodne przemieszczanie widzów i służb Organizatora).
 6. Zabrania się wnoszenia na imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące:
  • broni wszelkiego rodzaju,
  • przedmiotów niebezpiecznych, które mogą być użyte, jako broń lub pociski,
  • materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
  • napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • opakowań szklanych, metalowych – puszki oraz napojów o poj. powyżej 0,5l.
  • wprowadzania zwierząt.
 7. W czasie trwania imprezy, osoby w niej uczestniczące są zobowiązane posiadać przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości, a dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać na terenie imprezy wyłącznie pod opieką dorosłej osoby.
 8. Ponadto zakazuje się:
  • rejestracji dźwięku i obrazu podczas trwania imprezy,
  • wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku,
  • przebywania publiczności w strefach wyznaczonych przez Organizatora, w których obowiązują identyfikatory (scena, zaplecze produkcyjne, pomieszczenia techniczne, służbowe, garderoby itp.)
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,
  • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję, Służby Porządkowe i Informacyjne,
  • wywieszania flag i transparentów o treściach zabronionych obraźliwych luli prowokacyjnych,
  • wnoszenia na teren imprezy barw klubowych (flag, transparentów, szalików),
  • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania innych uczestników imprezy,
  • w poruszania się na terenie imprezy na rowerach, skuterach, deskorolkach, hulajnogach i rolkach.
 9. Zabrania się sprzedawania jakichkolwiek artykułów, rozdawania materiałów reklamowych, przeprowadzania zbiórek pieniężnych, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych bez pisemnego zezwolenia Organizatora.
 10. Spożywanie artykułów spożywczych zakupionych na imprezie (w tym piwa) odbywa się wyłącznie w miejscach przyległych do punktów gastronomicznych.
 11. Na teren imprezy mają prawo wjazdu wyłącznie pojazdy posiadające zezwolenie Organizatora.
 12. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającej imprezy, przekazywane do dyspozycji Policji i pociągnięte do odpowiedzialności karnej.
 13. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłosić Służbom i Organizatorowi imprezy.
 14. Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.
 15. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 16. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń Służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.