Zabytkowa Kopalnia Ignacy przykłada szczególną uwagę do ochrony praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarza. Poniżej znajdą Państwo klauzule informacyjne realizujące obowiązek informacyjny w stosunku do naszych użytkowników, partnerów czy kontrahentów.

Wykonując obowiązki administratora danych osobowych określone w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, że Zabytkowa Kopalnia Ignacy przygotowała poniższą informację dla osób, których dane przetwarza. Celem przekazania przez Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku informacji jest umożliwienie Państwu skorzystania z uprawnień określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych tj. w szczególności z prawa dostępu do danych, prawa do sprostowania danych, usunięcia danych i pozostałych praw określonych w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Marcin Wowk, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną pod adresem daneosobowe@kopalniaignacy.pl.

Poniżej znajdują się klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarzamy.

 • Informacja dla użytkowników oferty

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: skorzystania z oferty Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Pana/Panią zgoda (dot. wizerunku) oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO: wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora Danych.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  6. Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane:
   • do momentu wycofania zgody (dot. wizerunku);
   • przez okres niezbędny do archiwizacji danych dot. korzystania z usług oferowanych przez Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku.
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości skorzystania z oferty Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Informacja dla kontrahentów

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: realizacji zamówienia/umowy.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217)/podpisana przez Panią/Pana umowa.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  6. Okres przechowywania danych: 5 lat po sporządzeniu sprawozdania finansowego bądź na okres trwania umowy oraz okresu dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: Pobrane zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 271). Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia/umowy.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Informacja dla użytkowników newslettera

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: wysyłania informacji drogą mailową do osób zapisanych w newsletterze
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  6. Okres przechowywania danych: Do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • usunięcie lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • cofnięcia wyrażonej zgody,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości wysyłania informacji drogą mailową.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Informacja dla użytkowników stron w mediach społecznościowych

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: komunikacji z osobami prowadzącymi media społecznościowe administratora danych, a także w celu komentowania wpisów.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO: wyrażona przez Panią/Pana zgoda – korzystanie oraz komunikowanie się za pomocą mediów społecznościowych administratora jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: dane przekazywane są właścicielowi portalu społecznościowego Facebook (poza Europejski Obszar Gospodarczy) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
  6. Okres przechowywania danych: do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • usunięcie lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych,
   • cofnięcia wyrażonej zgody,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości komentowania oraz komunikowania się za pomocą mediów społecznościowych administratora.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Informacja dla oferentów

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: złożenia oferty i wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym lub sondażu ofert.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. b RODO: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit. c RODO: realizacja przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 16 września 2020 r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych lub ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  6. Okres przechowywania danych: – 4 lata od zakończenia postępowania przetargowego – dotyczy zamówień realizowanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; – zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt – dotyczy zamówień realizowanych poza ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • przenoszenia danych osobowych (dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: podane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Informacja dla praktykantów

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: odbycia praktyki zawodowej/stażu.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: podpisana przez Panią/Pana umowa dotycząca realizacji praktyk zawodowych/stażu.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas trwania praktyki zawodowej.
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości odbycia praktyki zawodowej/stażu.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Informacja dla wolontariuszy

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: pomoc wolontariacka.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  6. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wycofania wyrażonej zgody.
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • usunięcia danych,
   • wycofania wyrażonej zgody,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości udzielenia pomocy wolontariackiej.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Informacja dla kandydatów do pracy

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.
  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: Przeprowadzenia rekrutacji.
  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Pana/Panią zgoda.
  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.
  6. Okres przechowywania danych: na czas .
  7. Ma Pana/Pani prawo do:
   • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
   • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   • usunięcia danych,
   • wycofania wyrażonej zgody,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie. Nie podanie danych skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia rekrutacji.
  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.
 • Uczestnicy konkursu "Ignacy, nasza kopalnia" i ich opiekunowie prawni.

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla uczestnika konkursu „Ignacy, nasza kopalnia”

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą: ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.

  2.Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.

  3.Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: wzięcia udziału w konkursie „Ignacy, nasza kopalnia”

  4.Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Pana/Panią zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO: wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora Danych.

  5.Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

  6.Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane:

  • do momentu wycofania zgody;
  • przez okres niezbędny do archiwizacji danych dot. korzystania z usług oferowanych przez Zabytkową Kopalnię Ignacy w Rybniku

  7.Ma Pana/Pani prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienie sprzeciwu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8.Podane przez Panią/Pana dane są dobrowolnie. Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w konkursie „Ignacy, nasza kopalnia”.

  9.Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

 • Informacja dla uczestników konkursu „Kopernik na grubie”

  Załącznik do oświadczenia rodzica lub opiekuna uczestnika konkursu plastycznego „Kopernik na grubie”

  Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

  1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą:
  ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.

  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.

  3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: organizacja konkursu plastycznego „Kopernik na grubie”.

  4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Pana/Panią zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO: wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora Danych.

  5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani nie będą przekazywane innym podmiotom. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

  6. Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane: do momentu wycofania zgody lub końca 2023 roku.

  7. Ma Pana/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  8. Podane przez Panią/Pana dane są dobrowolnie, ale ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka lub podopiecznego w konkursie „Kopernik na grubie”.

  9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.