Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kopalniaignacy.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego kopalniaignacy.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2021.09.06.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.09.06.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021.09.06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Wyłączenia

Wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności są:

  • mapy oraz mapy interaktywne (w tym geoportale),
  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte (m. in. dokumenty pochodzące od podmiotów zewnętrznych);
  • treści będące w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymogów dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której podmiot publiczny nie jest uprawniony (m. in. oświadczenia majątkowe, projekty techniczne);
  • multimedia nadawane na żywo;
  • multimedia opublikowane na kanałach społecznościowych Zabytkowej Kopalni Ignacy przed dniem 23 września 2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marek Gołosz, adres poczty elektronicznej dyrektor@kopalniaignacy.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 440 77 31 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zabytkowa Kopalnia Ignacy mieści się przy ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik

Dostępność wejścia do budynku

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to zespół zabytkowych budynków dawnej kopalni węgla kamiennego o tej samej nazwie. Część budynków spełnia wymogi dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku stolarni i maszynowni Szybu Kościuszko prowadzi jedno wejście – od placu głównego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z parteru budynku. Do wejścia prowadzą schody, a przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze znajduje się sala ekspozycyjna oraz maszynownia z maszyną parową i wystawą stałą. Sala na I piętrze nie jest dostępna dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Budynek sprężarkowni dostosowany jest do osób z ograniczeniami ruchowymi. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Do dwóch z nich prowadzi podjazd dla wózków. Jedno wejście dostępne z poziomu chodnika biegnącego przy budynku. Do czwartego wejścia prowadzą schody z trzema progami. Drzwi przy każdym wejściu nie są otwierane automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet

Budynek sprężarkowi posiada windę, dzięki której można korzystać z pomieszczeń na I piętrze budynku. Dwie toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Zastosowano pochylnię dla wózków. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy Kopalni lub ochrony znajdującej się przy wejściu głównym w budynku stolarni i maszynowni Szybu Głowacki). W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., Nr 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.