Deklaracja dostępności serwisu internetowego Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwis internetowy Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Gołosz.
 • E-mail: dyrektor@kopalniaignacy.pl
 • Telefon: 324327499

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Rybnika
 • Adres: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
 • E-mail: rybnik@um.rybnik.pl
 • Telefon: 324392000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to zespół zabytkowych budynków dawnej kopalni węgla kamiennego o tej samej nazwie. Część budynków spełnia wymogi dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku stolarni i maszynowni Szybu Kościuszko prowadzi jedno wejście – od placu głównego. Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą korzystać z parteru budynku. Do wejścia prowadzą schody, a przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Na parterze znajduje się sala ekspozycyjna oraz maszynownia z maszyną parową i wystawą stałą. Sala na I piętrze nie jest dostępna dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Budynek sprężarkowni dostosowany jest do osób z ograniczeniami ruchowymi. Do budynku prowadzą 4 wejścia. Do dwóch z nich prowadzi podjazd dla wózków. Jedno wejście dostępne z poziomu chodnika biegnącego przy budynku. Do czwartego wejścia prowadzą schody z trzema progami. Drzwi przy każdym wejściu nie są otwierane automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów, wind i toalet

Budynek sprężarkowi posiada windę, dzięki której można korzystać z pomieszczeń na I piętrze budynku. Dwie toalety dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Zastosowano pochylnię dla wózków. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (pracownicy Kopalni lub ochrony znajdującej się przy wejściu głównym w budynku stolarni i maszynowni Szybu Głowacki). W budynkach nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy na chwilę obecną nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa ta będzie dostępna w niedługim czasie i będzie bezpłatna. Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., Nr 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do korzystania z usług pozwalających na komunikowanie się.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku będzie dążyła do zapewnienia dostępności poprzez zastosowanie urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.