Zatrudniona osoba będzie wykonywać i koordynować zadania związane z bieżącą eksploatacją i bieżącym dozorem urządzeń i instalacji oraz sieci technicznych, w jakie wyposażone jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy oraz prowadzić drobne prace techniczne. Ponadto brać będzie udział w przygotowywaniu zamówień i zakupów związanych z infrastrukturą techniczną i eksploatacją obiektu.

Do obowiązków pracownika należeć będzie także ścisła współpraca z pozostałymi osobami odpowiadającymi za administrowanie nieruchomością.

Na stanowisku są oferowane:

— forma zatrudnienia: umowa o pracę w samorządowej instytucji kultury;

— wymiar czasu pracy – 1⁄2 etatu (przeciętnie 20 godzin tygodniowo);

— miejsce świadczenia pracy: Rybnik, dzielnica Niewiadom;

— wsparcie rozwoju kompetencji zawodowych i możliwość podnoszenia kwalifikacji.

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć:

— wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wg wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępnego online, dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

— kserokopie/a świadectw/a pracy (jeśli kandydat/ka takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy.

Dokumenty należy przesłać na adres email: dyrektor@kopalniaignacy.pl (w tytule e-maila proszę wpisać „Nabór w Zabytkowej Kopalni Ignacy”) lub dostarczyć osobiście do siedziby Zabytkowej Kopalni Ignacy w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór w Zabytkowej Kopalni Ignacy” w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. do godz. 16:00.

Podania o pracę, które wpłyną do Kopalni po wyżej określonym terminie, niekompletne (nie dotyczy innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz referencji pisemnych) bądź niepodpisane NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktu i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybrane osoby, których wybór nastąpił w oparciu o analizę informacji zawartych w kwestionariuszu osobowym.

W trakcie rozmowy kandydaci będą proszeni o przedstawienie swojego doświadczenia zawodowego oraz jakie mają oczekiwania w stosunku do pracodawcy.

Inne ważne terminy i informacje dotyczące rekrutacji:

Planowany termin rozmów rekrutacyjnych: 21.12.2021 r. – 7.01.2022 r.

Zakończenie całości procesu rekrutacji nie później niż 7.01.2022 r.

Przewidywany termin zatrudnienia połowa stycznia 2022 r.

Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania rekrutacji bez podania przyczyn odwołania procesu naboru lub wydłużenia terminu trwania procedury naboru.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.