RODO

RODO

1. Informacja o upowszechnianiu wizerunku

Udział w INDUSTRIADZIE jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, nieodpłatne wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez żadnych ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Industrialne Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu wizerunku Uczestnika dla potrzeb związanych z działalnością Koordynatora zgodnie z przepisami art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zgoda nie jest wymagana, jeżeli fotografowane osoby stanowią jedynie szczegół większej całości, czyli zgromadzenia publicznego, krajobrazu, imprezy masowej (od osoby, która decyduje się wziąć udział w zgromadzeniu publicznym nie jest wymagana wyraźna zgoda, tj. wyraźne oświadczenie woli w mowie lub na piśmie na upowszechnianie jej wizerunku zgodnie z art. 81 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W tym kontekście sytuacyjnym uczestnictwo w festiwalu oznacza, że osoba wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku w sposób dorozumiały. Osoba też nie ma możliwości wycofania zgody.

Wizerunek uczestnika jako zwykła dana osobowa jest chroniony zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dlatego wobec uczestników INDUSTRIADY należy spełnić obowiązek informacyjny, np. ująć go w regulaminie i/lub na stronie internetowe.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu INDUSTRIADA jest Industrialne Centrum Kultury, z siedzibą w Rybniku-Niewiadomiu przy ul. Mościckiego 3, tel. +48 (32) 4213755, e-mail: niewiadom5@op.pl.

Administrator będzie przetwarzał wizerunek uczestnika INDUSTRIADY utrwalony na zdjęciu lub filmie. Utrwalanie wizerunku będzie realizowane przez podmioty, którym Administrator powierzył wykonanie zadania związanego z opracowaniem relacji fotograficznej i filmowej ze święta Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADY 2019 w dniu 7-9 czerwca 2019 r.

Celem przetwarzania danych osobowych jest promocja i popularyzacja dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

Przetwarzanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Zgoda wyrażana jest poprzez uczestnictwo w święcie Szlaku Zabytków Techniki – INDUSTRIADZIE w dniach 7-9 czerwca 2019 r.

Dane osobowe mogą być udostępnianie przez Administratora wyłącznie odbiorcom działającym na rzecz upowszechniania kultury: Województwu Śląskiemu, wojewódzkim samorządowym instytucjom kultury, innym podmiotom publicznym i podmiotom prywatnym realizującym zadania na zlecenie Administratora, organizacjom pozarządowym i osobom prywatnym działającymi na rzecz popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej oraz obiektom Szlaku Zabytków Techniki i INDUSTRIADY.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji przez Administratora współpracy z Województwem Śląskim w zakresie promocji i popularyzacji dziedzictwa kultury przemysłowej województwa śląskiego.

Osobie, której wizerunek został utrwalony przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.