Deklartacja dostępności

Deklartacja dostępności

Deklaracja dostępności

Industrialne Centrum Kultury w Rybniku – Niewiadomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojego serwisu internetowego zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.kopalniaignacy.pl

Data publikacji serwisu internetowego: 2015-11-30 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017-08-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. 2. Brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmów, nagrań dźwiękowych, obrazów fotograficznych, grafik i infografik). 3. Na stronach internetowych występują niejasne opisy linków. 4. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 5. Dokumenty PDF nie są w całości dostępne lub są skanami dokumentów. 6. Nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze. 7. Na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście. 8. Dokumenty opublikowane przed datą 31 marca 2020 r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1. Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Szolc, adres poczty elektronicznej niewiadom5@onet.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Kontaktować się można także telefonicznie pod numerem 32 42 13 755.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i  przechodzenia przez obszary kontroli. Budynek użyteczności publicznej w Dzielnicy Niewiadom w Rybniku, zlokalizowany przy ul. Mościckiego 3 wraz z parkingiem. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ulicy Mościckiego, wymaga pokonania 5 stopni. Podjazd dla wózków usytuowany z boku budynku. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.
 2. Opis dostępności korytarzy i schodów.Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od  barier poziomych i pionowych. Hol wejściowy łączy się z przestrzenią do zwiedzania tj. Galerią oraz salą wystawową z Maszyną Parową. Do przestrzeni tej przylegają  ogólnodostępne toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie kondygnacje.
 3. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed budynkiem. Parking bezpłatny.
 4. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Budynek Zabytkowej Kopalni Ignacy zapewnia wstęp osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Udogodnienia:

 • czytelny układ wejść/wyjść do budynku;
 • dostępny podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu głównym;
 • oznaczenia  kontrastowe dla osób niewidomych i słabo widzących.

Utrudnienia:

 • brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
 • brak systemu przyzywowego w toaletach;
 • brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego;
 • brak dostępu do poziomu +1 dla użytkowników z niepełnosprawnością;
 • brak podnośnika dla osób niepełnosprawnych umożliwiającego transport na wyższą kondygnacje budynku.

Parter:

 • Galeria rozmieszczona wzdłuż wewnętrznej komunikacji;
 • Sala wystawowa z Maszyną Parową rozmieszczona wzdłuż wewnętrznej komunikacji;
 • toalety zgrupowano wokół wspólnego pionu.

Poziom +1 (Pierwsze Piętro);

 • sala konferencyjna wzdłuż wewnętrznej komunikacji;
 • pomieszczenie biurowe wzdłuż wewnętrznej komunikacji;
 • pomieszczenie  techniczne wzdłuż wewnętrznej komunikacji ;
 • toalety wzdłuż wewnętrznej komunikacji.