Młodych uczestników 550. urodzin Kopernika w Kopalni Ignacy (niedziela 19 lutego) zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Kopernik na grubie". Za pomocą ołówka, kredek, flamastrów lub węgla należy na kartce A4 lub A3 wykonać własną interpretację tematu konkursu. Na autorów najlepszych prac czekają vouchery na wystawę lub do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „KOPERNIK NA GRUBIE”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu dla dzieci i młodzieży (dalej: „Konkurs”) jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku, z siedzibą w Rybniku, ul. Ignacego Mościckiego 3, 44-273 Rybnik, o numerze NIP: 6422653242, numerze REGON: 276702248 (dalej: „Organizator”), a fundatorem nagród jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku i Centrum nauki Kopernik w Warszawie.

 2. Niniejszy regulamin wraz załącznikami (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Wszelkie dodatkowe komuniakty związane z konkursem mają jedynie charakter informacyjny.

 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.kopalniaignacy.pl oraz w punkcie recepcyjnym Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku w dniu 19.02.2023 r.

 4. Celem Konkursu jest edukacja kulturalna i naukowa związana z osobą Mikołaja Kopernika.

 5. Konkurs ma charakter edukacyjny i informacyjny.

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat, które zakupią promocyjny bilet na wydarzenie „550. urodziny Kopernika w Kopalni Ignacy” odbywającna terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w dniu 19.02.2023 r.

 2. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 5-15 lat (dalej: „Uczestnicy”).

 3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższej rodziny tych pracowników. Pod pojęciem pracowników rozumie się osoby zatrudnione przez Organizatora bez względu na podstawę prawną (w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym). Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem konkursowym jest przedstawienie przez Uczestnika, w formie pracy plastycznej, własnej interpretacji tematu Konkursu „Kopernik na grubie” (dalej: „Praca Konkursowa”).

 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie przez opiekuna formularza zgłoszeniowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Formularz jest wydrukowany na odwrocie kartki, na której Uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną. Uczestnik otrzymuje ją od Organizatora w dniu Konkursu.

 3. Prace Konkursowe muszą być pracami własnymi autorstwa Uczestnika, któremu przysługuje całość praw autorskich i stanowić własną interpretację tematu Konkursu, nigdzie wcześniej niepublikowaną, niebędącą przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążoną wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Uczestnik powinien być uprawniony do korzystania z pracy konkursowej.

 4. Uczestnicy wykonują prace konkursowe w następujących kategoriach wiekowych:

  1. dzieci w wieku 5-10 lat

  2. dzieci i młodzież w wieku 11-15 lat.

 5. Technika wykonania Pracy Konkursowej: ołówek, kredka, flamaster, węgiel. Praca konkursowa powinna mieć formę płaską oraz być wykonana na papierze, jednostronnie.

 6. Format Pracy Konkursowej: A4 lub A3.

 7. Prace Konkursowe należy wrzucić do urny znajdującej się na łączniku Szybu Kościuszko w Zabytkowej Kopalni Ignacy wraz z uzupełnionym i podpisanym zgłoszeniem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 znajdujący się na odwrocie Pracy Konkursowej.

 8. Prace Konkursowe wykonane przez Uczestników podczas trwania Konkursnie będą zwracane przez Organizatora.

 9. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

 10. Złożone u Organizatora Prace Konkursowe, które będą uszkodzone lub pogięte nie będą oceniane.

 11. Każdy Uczestnik może wykonać tylko jedną Pra Konkursową.

 12. Prace Konkursowe, które w ocenie Organizatora będą naruszać dobre obyczaje lub dobra prawnie chronione, będą odrzucane bez podania przyczyny.

 13. Na decyzje Organizatora, o których mowa w ust. 12 powyżej, nie przysługuje żaden środek odwoławczy.

 14. Przekazanie przez Uczestnika Pracy Konkursowej wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym Pracy Konkursowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacją.

 15. Złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego Pracy Konkursowej potwierdza udział Uczestnika w niniejszym Konkursie oraz jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa jest autorstwa Uczestnika, przysługuje mu do niej całość praw autorskich, Praca Konkursowa nigdzie wcześniej nie była publikowana, nie była przedmiotem innego konkursu oraz nie jest obciążona wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich.

 16. Zgłoszenie się do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem, rozstrzygnięciem Konkursu oraz podaniem informacji o laureatach Konkursu na stronie internetowej www.kopalniaignacy.pl oraz na kanałach mediów społecznościowych Organizatora tj. Facebook, Instagram, TikTok zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), (dalej: „RODO”) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych. Zakres danych wykorzystywanych do rozstrzygnięcia i przeprowadzenia Konkursu obejmuje następujące kategorie: imię i nazwisko Uczestnika, wiek, imię nazwisko, numer telefonu lub e-mail rodzica/opiekuna prawnego.

IV. Kryteria oceny Prac Konkursowych

Każda Praca Konkursowa będzie oceniana w odpowiedniej kategorii wiekowej, o których mowa w pkt III ust. 4 Regulaminu, pod kątem spełniania następujących kryteriów:

 1. zgodność z tematyką Konkursu i jej trafne przedstawienie,
 2. walory estetyczne pracy,
 3. oryginalność wykonania.

V. Organizacja Konkursu

 1. Organizator ustala harmonogram Konkursu określony poniżej:
  1. Rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu 19.02.2023 r.
  2. Zgłaszanie Prac Konkursowych 19.02.2023 r.
  3. Ocena i wybór zwycięskich Prac Konkursowych przez Jury Konkursowe 19.02.2023 r.
  4. Publikacja wyników Konkursu do 24.02.2023 r.
  5. Odbiór nagród do dnia 31.03.2023 r.
 2. Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięskie Prace Konkursowe spośród wrzuconych do urny Prac Konkursowych na podstawie kryteriów wskazanych w pkt IV Regulaminu, za które zostaną przyznane nagrody wskazane w pkt VI Regulaminu.

 3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.kopalniaignacy.pl oraz na kanałach mediów społecznościowych Organizatora tj. Facebook, Instagram, TikTok.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz poszczególnych jego etapów harmonogramu, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona internetowa Zabytkowej Kopalni Ignacy pod adresem: www.kopalniaignacy.pl, strony Zabytkowej Kopalni Ignacy w mediach społecznościowych.

 5. Wyniki Konkursu ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

 6. Prace Konkursowe w całości lub w części mogą być publikowane:

  1. na stronie internetowej Organizatora;

  2. na stronach Organizatora w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, TikTok.

VI. Nagrody

 1. Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani nagrodami w postaci 6 voucherów na wystawy CNK i 8 voucherów do Planetarium CNK.

 2. Jeden uczestnik konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery.

 3. Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla jednej osoby na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.

 4. Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. Aby skorzystać z Vouchera, należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami wymiany vouchera, określonymi w § 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego na stronie www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność wolnych miejsc, dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl.

 5. Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po wymianie na bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w Centrum Nauki Kopernik lub na pokaz w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.

 6. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności Vouchera – niewykorzystany w terminie przepada.

 7. Regulamin przekazywania voucherów w ramach akcji promocyjnej „Odwiedź strefę SOWA, weź udział w konkursie i wygraj voucher do Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik” stanowi załącznik nr 3 Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony zgłaszającego Uczestnika lub Uczestnika, w tym w szczególności złamania zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu, nie oceniać Pracy Konkursowej danego Uczestnika oraz usunąć jego Pracę Konkursową ze środków komunikacji. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego zgłaszającego Uczestnika lub Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą informacji umieszczonej na stronie internetowej Organizatora.

 3. Zasady przetwarzania danych Uczestników Konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych stanowią załącznik nr 2 do Regulaminu.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznawania wszystkich nagród przewidzianych w Regulaminie, jeśli zgłoszone Prace Konkursowe nie będą spełniać założeń Organizatora.

 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji postanowień Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

 8. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające odbiór nagrody przez laureata Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

 9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.

 10. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 11. Integralną częścią Regulaminu są załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (do pobrania na miejscu w dniu wydarzenia)

  2. Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  3. Załącznik nr 3 – Regulamin przekazania voucherów (nagród w konkursie)

Załącznik nr 2

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursu oraz ich rodziców / opiekunów prawnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pana/i Danych jest Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku z siedzibą:
  ul. Mościckiego 3, 44-273 Rybnik.

 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się: Marcin Wowk, daneosobowe@kopalniaignacy.pl.

 3. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu: organizacja konkursu plastycznego „Kopernik na grubie”.

 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: wyrażona przez Pana/Panią zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO: wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora Danych.

 5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani nie będą przekazywane innym podmiotom. Pana/Pani dane nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych oraz państw trzecich.

 6. Okres przechowywania danych: Pana/Pani dane będą przechowywane: do momentu wycofania zgody lub końca 2023 roku.

 7. Ma Pana/Pani prawo do: dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania swoich danych, przenoszenia danych, wniesienie sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Podane przez Panią/Pana dane są dobrowolnie, ale ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału dziecka lub podopiecznego w konkursie „Kopernik na grubie”.

 9. Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani profilowaniu.

Załącznik nr 3

REGULAMIN PRZEKAZYWANIA VOCHERÓW W RAMACH AKCJI PROMOCYJNEJ

Odwiedź strefę SOWA, weź udział w konkursie i wygraj voucher do Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik”

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390) przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem 2/06, REGON 140603313, NIP 701-002-51-69.

2. Akcja promocyjna prowadzona jest instytucjach, w których znajdują się otwarte Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (dalej Strefy SOWA) i które zgłoszą CNK chęć udziału w akcji nie później niż 1 lutego 2023 r. W ramach akcji Centrum Nauki Kopernik przekaże każdej z instytucji, w której znajduje się Strefa SOWA po sześć (6) voucherów wstępu na wystawy i po osiem (8) voucherów do Planetarium. Kwestie związane z realizacją konkursu oraz formą i terminem przekazania voucherów CNK będzie uzgadniać każdorazowo w trybie roboczym z każdą instytucją oddzielnie.

3. Vouchery będą nagrodami w konkursie prowadzonym oddzielnie przez każdą z instytucji o jakich mowa w pkt. 2. Regulamin konkursu prowadzonego przez daną instytucję dostępny będzie na jej stronie internetowej oraz w kasach instytucji.

4. Akcja promocyjna będzie trwała w czasie ferii zimowych właściwych dla danego województwa w którym znajduje się Strefa SOWA. Szczegółowe daty ferii zimowych w 2023 roku dostępne są na stronie www.gov.pl

5. Instytucja biorąca udział w akcji promocyjnej zobligowana jest bezwzględnie do umieszczenia w regulaminie przeprowadzanego przez siebie konkursu następujących informacji:

1) Jeden uczestnik konkursu może wygrać łącznie nie więcej niż 2 vouchery,

2) Voucher z wydrukowanym unikalnym kodem można wymienić na bilet wstępu dla jednej osoby na wystawy Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik,

3) Voucher jest ważny w terminie od 1 lutego 2023 do 31 maja 2023 r. Aby skorzystać z Vouchera, należy go wymienić na bilet wstępu do Centrum Nauki Kopernik lub do Planetarium Centrum Nauki Kopernik (najlepiej zrobić to z wyprzedzeniem, poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl), zgodnie z zasadami wymiany vouchera, określonymi w § 7 Regulaminu Zwiedzania Centrum Nauki Kopernik, dostępnego na stronie www.kopernik.org.pl. Warunkiem wymiany vouchera jest dostępność wolnych miejsc, dlatego polecaną formą wymiany jest wymiana online poprzez stronę bilety.kopernik.org.pl.

4) Voucher nie jest imienny, nie jest przypisany do konkretnej daty i godziny. Po wymianie na bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawy w Centrum Nauki Kopernik lub na pokaz w Planetarium w Centrum Nauki Kopernik.

5) Voucher nie podlega wymianie na gotówkę. Nie można przedłużyć terminu ważności Vouchera – niewykorzystany w terminie przepada.

Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach Inicjatywy SOWA. Inicjatywa „SOWA – Strefa Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności” finansowana jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki, na podstawie umowy Nr 1/CNK-SOWA/2021 z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie uruchomienia przez Centrum Nauki Kopernik 32 lokalnych Stref Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności (SOWA) w latach 2021–2025.

Ta strona używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami używanej przeglądarki.